Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Pohjaset Oy (y-tunnus: 0524788-9)
Pohjaset Recycling Oy (y-tunnus: 0226869-2)
Pohjaset Logistics Oy (y-tunnus: 3364490-2)
Pohjaset Kiinteistöpalvelut Oy (y-tunnus: 2647790-7

kaikkien edellä mainittujen yritysten osoite:
Valiontie 8, 94450 Keminmaa

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

myyntijohtaja Raimo Pohjanen
puhelin: 0400 696 646
sähköposti: raimo.pohjanen@pohjaset.com
postiosoite: Valiontie 8, 94450 Keminmaa

3. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on rekisterinpitäjän ja sen asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan välinen suhde, rekisteröidyn antama suostumus, markkinoinnin ja myynnin kohdentaminen tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakassuhteen luominen ja hoitaminen
 • viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta
 • asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely

Rekisterinpitäjä ei tee profilointia.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

 • nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot
 • organisaatio ja asema
 • asiakaskontaktissa syntynyt asiakkuudenhallintatieto (muistiinpanoja)
 • asiakkaan hankkimat tuotteet ja palvelut sekä niiden laskutus- ja muut maksuliikenteeseen liittyvät tiedot
 • rekisteröidyn itse tuottama sisältö, kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot tai muut vastaavat tiedot
 • asiointihistoria sekä
 • muut asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden itse rekisterinpitäjälle antamat tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista internetsivuilta ja osoiterekistereistä.

Pohjaset.com -verkkosivuston vierailijoista voidaan kerätä tietoja ja sivustolla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat sivuston vierailijan päätelaitteelle. Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä parantaakseen sivuston käyttökokemusta, arvioidakseen käytettyä sisältöä ja tukeakseen markkinointia. Evästeiden avulla kerätty tieto on anonyymia, eikä niiden avulla voida saada tietoa yksittäisestä tunnistettavasta henkilöstä.

Evästeiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • vierailun kellonaika
 • vieraillut sivut ja vierailun kesto sivulla
 • vierailijan organisaatio, maa ja kaupunki
 • käytetty selaintyyppi tai päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • mistä käyttäjä on tullut sivustolle ja mihin käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen.

Käyttämällä Pohjaset.com -verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneelleen. Useimmat selailuohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimen asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Tässä tapauksessa käyttäjä kuitenkin hyväksyy sen, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

GOOGLE ANALYTICS

Sivustolla on käytössä Google Analytics -käyttäjäraportointi. Anonyymi kävijätilastointi perustuu selaimesi ja nettiyhteytesi välittämiin puhtaasti teknisiin tietoihin, eikä tässä tilastoinnissa saada tietoja itse kävijästä henkilönä. Demografia- ja aihepiiriraportointi kerää teknisen tilastoinnin lisäksi henkilökohtaisia kohderyhmätietoja, kuten ikä ja sukupuoli sekä aihepiiritietoja kiinnostuksen kohteista.

Raporteista selviää, kuinka moni sivuston käyttäjistä vierailee sivustolla tietyllä ajanjaksolla ja kuinka heidän käyttäytymisensä vaihtelee esimerkiksi sukupuolen mukaan. Raporttien tiedot saadaan DoubleClickin kolmannen osapuolen evästeestä. Jos eväste ei liity johonkin käyttäjään, kohderyhmätietoja ja aihepiirejä ei voida päätellä tilastoista. Sivusto käyttää kerättyjä kohderyhmä- ja aihepiiriraportoinnin tietoja aiheiden suunnittelussa, jotta voimme tarjota lukijoille heitä kiinnostavia kirjoituksia. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tai siirtää henkilötietoja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille sekä palveluidensa tuottamiseen osallistuville alihankkijoinaan toimiville kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat kyseisen rekisterin toiminta-ajatusta (esimerkiksi suoramarkkinointi, asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimukset). Yhteistyökumppanit eivät saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin.

8. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

10.OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä toimittamalla asiaa koskevan vaatimuksensa rekisterinpitäjälle kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

12. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla ja paperiset asiakirjat hävitetään tietoturva huomioiden asianmukaisesti, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

13. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan.