Suomi sai EU:lta merkittävän rahoituksen ilmastoratkaisuja vauhdittavalle hankkeelle

15 muokattu

 

Laaja suomalainen tutkimuslaitosten, julkishallinnon, yritysten ja säätiöiden muodostama verkosto menestyi EU LIFE -ohjelman ilmastohankkeiden rahoitushaussa. Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanke käynnistyy 20 miljoonan euron budjetilla vuoden 2024 alusta. Rahoitus tukee kotimaisten ilmastoinvestointien toteuttamista ja tähtää niiden lisäämiseen.

 

ACE-hankkeen tehtävänä on tukea Suomea EU:n ilmastovelvoitteiden hiilineutraaliuden saavuttamisessa erityisesti taakanjakosektorilla. Hankkeen painopiste on vaikeaksi tunnistetuissa päästövähennystoimissa raskaan liikenteen, teollisuuden prosessien ja maatalouden osa-alueilla.

 

Ratkaisuina hankkeessa edistetään raskaan liikenteen kuljetusten ja työkoneiden energiatehokkuustoimia sekä puhtaiden käyttövoimien käyttöönottoa, vauhditetaan pienen ja keskisuuren teollisuuden tuotantoprosessien älykästä sähköistämistä sekä kehitetään kosteikkoviljelyn, kasviproteiinien ja biokaasun arvoketjuja. Hankkeessa tuetaan päästövähennysvelvoitteiden saavuttamista Suomessa laatimalla ehdotuksia ja työkaluja politiikkatoimien ja ilmastorahoituksen tehostamiseksi.

 

Hankkeessa toteutetaan useita erilaisia pilotteja ja investointeja, joiden tulisi merkittävästi skaalautua Suomessa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Naantaliin rakennetaan raskaalle kalustolle sähkön ja biometaanin jakeluasema palveluineen. Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa testataan sähkö- ja biokaasukuljetuksia metsä- ja elintarviketeollisuudessa, ja Lapissa kokeillaan sähköistä puutavara-autoa metsäteollisuuden kuljetuksissa arktisissa olosuhteissa. Kajaanissa ja Kangasalalla sähköistetään keskisuuren teollisuuden prosesseja. Kaakkois-Suomessa laajennetaan kosteikkoviljelyä maatalousyrittäjien ja maanomistajien kanssa, sekä testataan kosteikkokasveista tuotettua kasvualustaa.

 

”Nykytoimet eivät ole riittäviä, jotta Suomi voisi saavuttaa Pariisin ilmastosopimukseen pohjautuvat EU-ilmastositoumuksensa vuoteen 2030 mennessä. Hallituksen on vauhditettava ilmastotoimia. Suomi voi menestyä puhtaassa siirtymässä toimimalla aktiivisesti uusien teknologioiden ja markkinoiden kehityksessä. Investoinnit fossiilisista polttoaineista irtaantumiseksi parantavat Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä”, toteaa ACE-hankkeen johtaja, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen Suomen ympäristökeskuksesta.

 

Ilmastotoimia vauhditetaan yhdessä julkishallinnon, tutkimuslaitosten, yritysten ja säätiöiden kanssa

 

ACE-hanke toteutetaan vuosina 2024–2030.  Suomen ympäristökeskus koordinoi hanketta, jonka lisäksi EU-rahoitusta saavat Ahola Transport Oy, ELY-keskusten ilmastoasiantuntijaverkosto, Itä-Suomen yliopisto, Kajaanin Romu Oy, Kiteen Mato ja Multa Oy, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Linkosuon Leipomo Oy, Luonnonvarakeskus (Luke), LUT-yliopisto, Metsä Group, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsäteho Oy,  Plugit Finland Oy, Pohjaset Oy, Stora Enso, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Toijala Works Oy, Tuoretie Oy, UPM-Kymmene Oyj, ympäristöministeriö ja WWF Suomi.

 

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeella vahvistetaan Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimeenpanoa taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

 

Jos haluat ilmoittautua hankkeen tiedotuslistalle tai sidosryhmälistalle, ilmoittaudu tästä linkistä. Tiedotuslistalle jaetaan hankkeen uutisia, julkaisuja ja kutsuja tilaisuuksiin. Sidosryhmälistalle ilmoittautumalla voit ilmoittaa kiinnostuksesi edustaa organisaatiotasi hankkeen yhteistyöverkostoissa.

 

Lisätietoja